Podmínky zpracování osobních údajů
(„podmínky“)

Použité pojmy:

Správce dat: Naše Farma, U Černé věže 300/15, 370 01 České Budějovice (dále „Restaurace“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele (dále „Host“)

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Restaurace a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Restaurace se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Restaurace se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. Osobní údaje se používají:
  1. pro rezervace hostů výhradně kvůli poskytování služeb Restaurace
  2. pro vnitřní potřebu Restaurace, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti hostů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
  3. pro informování Hosta o nových službách či nabídkách Restaurace
 3. V souvislosti s poskytováním restauračních služeb Restaurace zpracovává osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Obsluha Restaurace
  2. Manažer Restaurace
  3. Účetní
  4. Pracovník marketingového oddělení
 4. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Restaurací. Restaurace ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Marketingová společnost Inizio
 5. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

Práva hosta

 1. právo na opravu osobních údajů
 2. právo na výmaz (právo být zapomenut)
 3. právo na omezení zpracování
 4. právo na přenositelnost údajů
 5. právo vznést námitku
 6. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 7. právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Restaurace, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Restaurace k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

DPO, Pověřenec

 1. Pověřencem Restaurace je Lucie Žáková (info@nasefarma.cz). Pověřenec se zúčastnil školení potřebným s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících

 1. Restaurace zpracovává a uchovává o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat restauraci o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v restauračním systému, (ii) v rezervační knize, které jsou v psané, tištěné nebo elektronické podobě zabezpečeny proti jakémukoliv možnému zneužití. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Restaurace smaže kartu hosta, vymaže záznam v rezervační knize a skartuje veškeré ručně psané materiály.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Restaurace se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Restaurace se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Restaurace, které budou mít Restaurací stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Restaurace, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  3. Restaurace zabrání neoprávněnému zpřístupnění, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 3. Restaurace se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Restaurací stanoveném a odpovídajícím pokynům Restaurace. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Restaurace.

Kamerový systém

 1. Restaurace využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Restaurace prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Datum poslední aktualizace: 25. května 2018